4. UNA MASQUEFA EDUCATIVA, AMB VALORS I SOLIDÀRIA

Una vila que eduqui al llarg de tota la vida i des de tots els àmbits

Masquefa és una vila educadora. Un municipi que entén que l’educació és un procés al llarg de tota la vida, i que tota la vila és escenari educatiu (famílies, escoles, activitats de lleure, entorn, mitjans de comunicació …). Els masquefins gaudim d’uns centres educatius de qualitat.

S’ha aconseguit que es disposi d’USEE a primària i a secundària per atendre els infants amb necessitats especials i fer possible que puguin aprendre i créixer al costat dels seus amics. Al professorat se’ls ofereix un pla de formació. També es compta amb els estudis de batxillerat. Disposem d’una xarxa municipal que treballa per a la infància i la joventut, integrada per professionals dels àmbits de l’educació, el benestar social, la sanitat i la joventut, entre altres. S’ofereixen estudis musicals a la nova Aula de Música. Hem desenvolupat, conjuntament amb les poblacions de l’Anoia Sud, la Xarxa de Transició de l’Escola al Treball per orientar i acompanyar els joves des que surten de l’institut fins que s’inserten en el món laboral. S’ofereix formació d’adults des del Centre Tecnològic Comunitari, en diferents àmbits. Hem donat suport a les entitats educatives perquè puguin portar a terme serveis, activitats i projectes. Les famílies reben suport en la criança i educació dels seus fills mitjançant els Espais Familiars i un pla de formació. Es desenvolupen projectes solidaris entre tots els agents (donació de sang, Marató de TV3….). Es porten a terme projectes educatius entre Ajuntament, entitats, i altres agents del món de l’educació: en són exemples el Casal d’Estiu, la Fira de la Infància i la Joventut, o el Dia Universal dels Drets de l’Infant. I s’han impulsat programes conjunts entre l’Ajuntament, els centres escolars i les empreses, com ara el Tastet d’Oficis i el Connexions.

En educació, no es farà cap pas enrere.

» Consolidarem i ampliarem el projecte de l’Aula de Música.

Els ensenyaments musicals a Masquefa acaben de fer un important salt qualitatiu i quantitatiu amb la nova Aula de Música que s’ha obert a la Torre dels Tenas. L’Ajuntament ha reformat l’edifici per adequar-lo i ha aportat els recursos materials i econòmics necessaris per al funcionament del centre. Docents i alumnes han guanyat, així, un nou equipament en condicions òptimes, i més i millors recursos per a la docència i l’aprenentatge musical. El número d’alumnes s’ha ampliat fins a la seixantena.

L’objectiu és ara acabar de promocionar aquests estudis musicals perquè arribin com a més gent millor (infants, joves, adults i gent gran). I ampliar el ventall d’ensenyaments que s’imparteixen a l’Aula de Música, garantint la seva qualitat.

» Continuarem invertint en millores i rehabilitacions per disposar sempre d’uns equipaments educatius de qualitat.

» Farem una cuina a l’escola El Turó, garantint que tot l’alumnat ja no mengi de càtering.

» Seguirem donant suport als centres escolars i les entitats educatives perquè puguin desenvolupar els seus projectes i activitats.

» S’apostarà per seguir oferint el Casal d’Estiu i el Juliol Actiu per ajudar-los a formar-se en valors d’una manera lúdica i divertida i a la vegada facilitar als pares i mares la conciliació laboral i familiar.

» Es mantindran i s’ampliaran els recursos que ajuden les famílies en la criança i l’educació dels seus fills.

» Continuarem oferint els plans de formació adreçats al professorat i a les famílies d’acord amb les seves demandes i necessitats.

» Es potenciarà el treball en xarxa entre els diferents agents educatius.

» Donarem continuïtat i incrementarem els projectes i accions formatives de millora de l’èxit escolar i de la transició escola – treball.

» Establirem programes en educació ambiental, interculturalitat, coneixement de l’entorn, sentiment de pertinença …

» Es mantindran, i si és necessari, s’augmentaran els ajuts i accions perquè ningú quedi exclòs.

» Portarem a terme campanyes cíviques, de convivència, i de foment dels valors: respecte, solidaritat, esforç, tolerància, igualtat d’oportunitats, altruisme …

» Continuarem organitzant actes solidaris.

» Promourem activitats intergeneracionals.