7. UNA MASQUEFA SOSTENIBLE

Una vila respectuosa amb el medi ambient
i l’entorn natural

Durant els darrers vuit anys hem recuperat i creat noves zones verdes a Masquefa, fent que tots puguem conèixer i gaudir del nostre entorn natural. Continuarem aquesta tasca, al mateix temps que treballarem per consolidar una vila energèticament, socialment i urbanísticament sostenible, aplicant mesures que redueixin el consum energètic i les emissions contaminants i afavorint la implantació d’energies renovables.

» Aplicarem totes les mesures d’estalvi i eficiència recollides en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible.

car el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. Aquest document és resultat de l’adhesió de l’Ajuntament al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses (PAES), una iniciativa de la Unió Europea contra l’escalfament global i el canvi climàtic.

El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible recull fins a 57 mesures concretes d’estalvi i eficiència per rebaixar, a Masquefa, el consum energètic i les emissions de CO2 en més d’un 20% abans de l’any 2020. Ja estem molt a prop d’aquesta xifra. I ara l’objectiu és portar a terme totes les mesures del pla per superar aquest 20%. Entre les mesures que emprendrem, destaquen:

 • Instal•lar aparells de telecontrol i telegestió en els edificis municipals i en l’enllumenat públic.
 • Organitzar formació específica per al personal municipal.
 • Comprar energia verda certificada, procedent de fonts d’energies renovables, per als subministraments dels edificis municipals.
 • Organitzar campanyes de sensibilització de la ciutadania.
 • Anar renovant els vehicles de la flota municipal per d’altres de més eficients.
 • Promoure entre la ciutadania el recanvi dels seus vehicles per d’altres de sostenibles.
 • Mantenir les bonificacions fiscals per als vehicles de baixes emissions.
 • Continuar aplicant bonificacions fiscals en les llicències d’obres per a millores de l’eficiència energètica d’habitatges i locals.
 • Promocionar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible.
 • Crear camins escolars segurs per poder anar a l’escola a peu o en bicicleta.
 • Vetllar perquè la xarxa de gas natural s’implanti en la totalitat del municipi.
 • Acabar de completar la substitució de l’enllumenat per un nou enllumenat públic més eficient i sostenible a tota la vila.
 • Organitzar campanyes per a la renovació dels electrodomèstics per d’altres amb etiqueta energètica de classe A o superior.
 • Premiar les entitats que prenguin mesures per reduir els consums energètics i les emissions de CO2.
 • Incorporar criteris d’eficiència energètica en el planejament urbanístic i en la contractació pública.
 • Instal•lar plaques solars fotovoltaiques en edificis públics i en activitats econòmiques del municipi.
 • Millorar els serveis de recollida selectiva i organitzar campanyes de sensibilització.
 • Continuar aprofitant tots els recursos hídrics propis.

» Dinamitzarem i potenciarem el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, el CRARC de Masquefa, com a eina de recerca, investigació i sensibilització. El centre fa, a més, una important funció social de país: recuperant i reintroduint la fauna autòctona, i mantenint en captivitat els animals exòtics que no es poden alliberar perquè són una amenaça per a l’ecosistema.

» Potenciarem el coneixement del nostre entorn natural amb activitats com xerrades i caminades.

» Crearem rutes saludables per fer a peu o amb bicicleta.

» Mantindrem en les millors condicions tots els parcs, zones verdes i àrees d’esbarjo, i en farem de noves.

» Continuarem recuperant les fonts del municipi.

» Seguirem apostant pel programa europeu d’estalvi energètic Euronet 50/50 a les escoles.

» Potenciarem les activitats de la Setmana de l’Energia.

» Continuarem fent les plantades anuals d’alzines per anar ampliant el Bosc dels Infants.

» Estarem a sobre del correcte funcionament de l’Ecoparc i l’abocador d’Els Hostalets de Pierola.